آدرس: جردن، دفتر مرکزی شرکت کوکا کولا تهران

2 دستگاه آسانسور

موتورخانه دار

۱۷ نفره و۱۳ نفره