آسانسور پانورامیک سه توقف هیدرولیک ۴۵۰ کیلو گرم بادرب های شیشه ای

آدرس: سیسنگان

پانورامیک هیدرولیک بادرب های شیشه ای

3 توقف

۴۵۰ کیلو گرم