آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی: این نوع آسانسور ها جهت حمل و نقل بیمارستانی و یا تخت های اتاق های عمل درمراکز  درمانی  از قبیل کلینیک ها ، بیمارستان ها ،درمانگاه ها، نصب و راه اندازی می گردنند.بیمارستان ها عموما در ۲ تا ۳ طبقه و بیشتر بنا می شوند. در مراکز شهرها با سطح بنای کم و در ارتفاع زیاد طراحی و ساخته می شوند. از اهم مواردی که باید در طراحی بیمارستان مد نظر قرار گیرد عرض راهروهاست که باید با ابعاد تخت ها و ترولی های حمل مواد و وسایل متناسب باشد که بهنگام فعالیت آنها مشکلاتی با تردد نفرات بوجود نیاید.

توضیحات

  آسانسورها در بیمارستان های مرتفع از ابزار حیاتی در جریان جابه جایی مناسب عمومی هستند و باید به طور مناسبی انتخاب و در محل صحیحی مستقر شوند. آسانسورها بجزء جابه جایی مناسب مسافرین باید بتوانند در ساختمان تخت بیمار را از طبقه ای به طبقه ای دیگر جابه جا کنند. یک طراح آسانسور کارشناس ترافیک آسانسور)  (Traffic Analysis Expertsباید از نحوه و طرز کار یک بیمارستان و همچنین حرکت و ارتباط بخش های آن با یکدیگر اطلاع کافی داشته بند. تعداد کارمندان و کارکنان هر سیکل کاری در شبانه روز، عیادت کنندگان ساعتهای پیک کاری و زمانهای شتابان  Rush timesرا در محاسبات مورد دقت قرار دهد و نیز موقعیت بخش ها، درمانگاها را کاملا در طرح ببيند.

از دیگر مواردی که باید مد نظر قرار داد نحوه توزیع غذا، تخلیه مواد زاید، انتقال لباس های چرک و تمیز، خروج و ورود بیماران اورژانسی و حتی بارگیری وسایل به داخل بیمارستان می باشد، زیرا جدا کردن آسانسورهای تخت بیماربر از عبادت کنندگان و کارمندان مهم بوده و لذا از احتمال انتقال امراض واگیردار به بیماران و یا بالعکس جلوگیری به عمل می آید.

در قوانین جدید هر نوع ساختمانی که احتمال دارد افراد معلول با صندلی چرخدار عبور و مرور نمائید بایستی به آسانسور تخت بر مجهز گردند.

  آسانسور بیمارستانی آسانسور های بیمار بر و بیمارستان با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود که ابعاد آنها بزرگ است باید همه ازنظر ابعاد کابین و هم ازنظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. این نوع آسانسورها باید از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشد که حداقل یک تخت بیمارستان  ویک پرستار در کنار آن در کابین  این آسانسور جایبگیرند.

همچنین به دلیل ابعاد بزرگ و نوع  استفاده ی خاص این نوع از آسانسور ها باید استاندارد های معین و مشخصی را هم در ابعاد و هم هم در سیستم موتور خانه ای رعایت شود.

آسانسورها در بیمارستانها دارای دو نوع کارکرد عمده هستند.

1-آسانسورهای حمل بیمار که در این آسانسورها و ترولی های مواد یا وسایل جابه جا می شوند.

2-آسانسورهای جابجایی کارمندان و عیادت کنندگان.

این دو جریان جابه جایی نباید با یکدیگر تداخل کنند و آسانسور آنها از هم مجزا باشد زیرا به هنگام احضار آسانسور توسط کارمندان و کارکنان و یا عیادت کنندگان ممکن است برای بیمار اورژانسی که در داخل کابین در حال جابه جایی است مشکلاتی پیش آید، ضمن بیمارانی که از بیرون برای مداوا (غیر اورژانسی) به بیمارستان مراجعه می کنند جهت عدم تداخل ترافیک و مسیر تردد آنها آسانسورهای آنها باید از دیگر آسانسورها که عموما در مجموعه درمانگاهاست جداگانه باشد. انتقال بیمار در یک آسانسور باید بصورت ارام و حرکت آن در توقف و شروع به حرکت مجدد به صورت نرم بوده و شتاب گیری و تکانهای کابین (تغییرات شتاب) تا به کمترین حد خود برسد.

سرعت اسانسورها:

 معمولا حداکثر سرعت کابین بیماربر امتر بر ثانیه و مقدار شتاب ۹٫۵ متر بر مجذور ثانیه می باشد. حرکت درب ها باید طوری باشد که امکان خروج آرام و ایمن مسافرین از داخل کابین به بیرون و یا به داخل فراهم آید. سیستم ایمنی مانع بسته شدن درب به هنگام وجود مانع در بین چارچوب و درب کابین از نوع الکتریکی باشد حتی از برخورد درب به صورت ضعیف به بیمار و یا تخت آن و به ترولی های حمل بار جلوگیری گردد.

رعایت موارد فوق باعث افزایش کیفیت کارکرد آسانسور شده و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. باید سعی شود آسانسورها از کیفیت و کمیت خوب و مناسبی برخوردار بوده و در تعیین سرعت، ابعاد و تعداد آنها دقت کافی بعمل آید

نحوه چیدمان اسانسورهای بیمارستانی:

آسانسورها بصورت گروهی باید به نحوی در ساختمان چیده شوند که در زمان ملاقات وعیادت بیماران از کار کردی با کیفیت بالا برخوردار بوده و حداکثر زمان انتظار مسافرین در طبقه اصلی از ۳۰ ثانیه تجاوز نکند. مسیر جابجایی مسافرین و حمل ترولی ها و تخت بیماران با فضای محل مسافرین آسانسورها نباید تداخل کند تا مسافرین از ضربه تخت و ترولی های در حال عبور در امان باشند. داخل کابین به گونه ای باشد که قابلیت شستشو و تمیز کردن را داشته و در تزئینات دیواره ها و کف حتی المقدور از قطعات بزرگ استفاده شود و درزهای زیاد و لبه های تیز و برنده در آنها بکار نرود. در طراحی آسانسورهای با کاربری خاص مانند آسانسورهای حمل غذا؛ حمل لباس و غیره باید مسیرهای تردد در بیمارستان به گونه ای باشد که مسیرهای حرکت و نیز موقعیت آنها از سوی استفاده کنندگان و کاربران شناخته شده باشند. بجزء حمل بیمار نحوه جابه جایی دیگر تجهیزات و وسایل بیمارستان که در داخل فضاها تردد دارند کاملا بررسی و مدیریت شوند. مسیر تردد در بیمارستان و حرکت بار و نفرات به صورتی باشد که کمترین طول مسیر برای رسیدن به آسانسورها را داشته باشند و سریع تر به مقصد خود برسند و چیدمان بخش ها باید به گونه ای باشد که حتی المقدور مسیر حرکت نفرات و وسایل با یکدیگر تداخل و برخورد نداشته باشند.

انالیز ترافیک اسانسورهاTraffic Analysis :

 زمان اوج ترافیک در بیمارستان در طول روز پراکنده است. بیشترین اوج ترافیکی معمولا در ساعت ۳ بعداز ظهر که همزمان با خروج کارمندان و تغییر تیم پزشکی و تکنسین ها و نیز مراجعه ملاقات کنندگان با بیماران می باشد. از طرفی بیشترین ساعات کاری درساعات صبح است؛ جابه جایی بیماران با تخت از بخش های بستری به درمانگاه های تخصصی است از جمله می توان عکس برداری از بیماران نام برد و یا به جابه جایی لباس های چرکی و تمیز و نیز به توزيع صبحانه اشاره کرد. عموما ساعات ۸تا ۹ صبح اوج ترافیک صبحگاهی است. برای محاسبات آسانسور در زمان اوج ترافیک معمولا به ازاء هر 3 تخت بیمار یک نفر کارمند یا عیادت کننده پیش بینی می شود و به ازاء هر ۱۰۰ نفر تخت بیمار ۴ ترولی بار یا تخت بیماربر در محاسبات منظور می گردد.در صورتی که آسانسور مسافربر – تخت بر باشد برای هر سفر کابین به سمت بالا یا پایین ۱۵ ثانیه و در مجموع ۳۰ ثانیه به زمان رفت و برگشت آسانسورها اضافه می شود.

قابل اعتماد بودن و ایمنی آسانسور بیمارستانی:

با توجه به این موضوع که آسانسور بیمارستانی و موضوع جابه جا نمودن بیماران در بیمارستان از حساسیت بالایی برخوردار میباشد و حال عمومی  افرادی که در بیمارستان بستری هستند در شرایط خوبی  نیست پس آسانسور های مسافربر باید حداکثر قابل اعتماد بودن و ایمنی را رعایت نموده تا حال عمومی این بیماران در شرایط مطلوب قرار بگیرند.

فهرست